Podmienky používania služieb

Úvodné ustanovenia

 1. Portál Aftermarket.sk prevádzkuje spoločnosť Fuel Factory s.r.o., so sídlom Tajovského 6644/52, 080 05 Prešov 5, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 31903/P.
 2. Obchodné podmienky vymedzujú vťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

Vymedzenie pojmov

 • Poskytovateľ je spoločnosť Fuel Factory s.r.o., so sídlom Tajovského 6644/52, 080 05 Prešov 5, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 31903/P
 • Portál je webová aplikácia dostupná na adrese https://aftermarket.sk, prevádzkovaná Poskytovateľom.
 • Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, registrovaná na Portáli.
 • Účet je
 • Obchod je ponuka odpredaja domény na Portáli, vytvorená Užívateľom alebo Poskytovateľom, zodpovedajúca jednému z implementovaných Formátov obchodu.
 • Formát obchodu je nastavenie počiatočných podmienok obchodu a spôsob akým je možné získať doménu, ktorá je predmetom obchodu.
  • Aukcia
  • Neverejná aukcia (odchyt)
  • Pevná cena
  • Ponuka/protiponuka
 • Predávajúci je Užívateľ, ktorý Obchod vytvoril a je overeným držiteľom domény, ktorá je predmetom Obchodu.
 • Kupujúci je Užívateľ, ktorý prejavil záujem o doménu v príslušnom Obchode (prihodením v aukcii, vytvorením ponuky, súhlasom s pevnou cenou) a zároveň urobil najvyššiu ponuku v Aukcii v období jej platnosti, urobil ponuku Predávajúcemu, ktorú Predávajúci akceptoval, akceptoval protiponuku Predávajúceho, alebo súhlasil s pevnou cenou v Obchode, v závislosti od Formátu obchodu.

Odchyt domén

 1. Odchyt domény si Užívateľ objednáva kliknutím na tlačidlo Pridať odchyt pri vybranej doméne v zozname expirovaných domén. Na objednávky vytvorené iným ako uvedeným spôsobom sa nebude prihliadať.
 2. Odchyt domény je záväzný, užívateľ sa pridaním domény na odchyt zaväzuje po úspešnom odchyte uhradiť Poskytovateľovi cenu odchytu podľa platného cenníka, resp. v prípade viacerých záujemcov uhradiť cenu, za ktorú doménu vydraží.
 3. Odchyt domény môže užívateľ kedykoľvek do dňa odchytu zrušiť v administrácii.
 4. Maximálny počet domén na odchyt je pre nových užívateľov (žiadna uhradená faktúra) stanovený na 2 domény. Užívatelia, ktorí uhradili aspoň jednu faktúru, majú možnosť odchytu 10 domén.
 5. Odchyt domény nieje garantovaný a Poskytovateľ nezaručuje úspešnosť odchytu.
 6. Registráciu domény prevádza Poskytovateľ pri odchyte na vlastný SK-NIC identifikátor (FUEL-0002).
 7. V prípade, že si doménu objedná 2 a viac Užívateľov, doména bude po odchyte vydražená v Neverejnej aukcii, trvajúcej štandardne 3 dni. V tejto aukcii môžu prihadzovať len Užívatelia, ktorí si odchyt domény objednali.
 8. Po ukončení Aukcie (v prípade jediného záujemcu ihneď po odchyte) bude vygenerovaná a elektronickou poštou odoslaná zálohová faktúra s platobnými inštrukciami, na emailovú adresu uvedenú v profile užívateľa. Zálohová faktúra bude prístupná v profile užívateľa pod položkou menu Moje faktúry.
 9. Platbu za odchytenú doménu je potrebné realizovať najneskôr do 7 pracovných dní.
 10. Po prijatí platby bude užívateľovi vygenerovaná ostrá faktúra – daňový doklad. Tento doklad bude odoslaný elektronicky, spolu s emailom potvrdzujúcim prijatie platby na emailovú adresu, uvedenú v profile užívateľa. Ostrá faktúra – daňový doklad bude zároveň prístupný v profile užívateľa pod položkou menu Moje faktúry.
 11. Doménu je možné po odchyte a zaplatení ponechať registrovanú na náš identifikátor, alebo Vám doménu prevedieme na Váš identifikátor, uvedený v profile.
 12. Registračný poplatok na jeden rok je zahrnutý v cene odchytu.

Obchody

 1. Užívateľ pridaním domény pod svoj Účet deklaruje, že je jej oprávneným vlastníkom a ma právo nakladať s doménou ako držiteľ v rozsahu vyplývajúcom z Pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK vrátane práva na prevod domény na iného držiteľa.
 2. Všetky Obchody a komunikácia medzi Užívateľmi prebiehajú výhradne na to určenými prostriedkami prostredníctvom Portálu.

Aukcie

 1. Počas celého trvania Aukcie nesmie byť predmetná doména ponúkaná inde. Paralelná ponuka domény na inom mieste môže byť dôvodom na zrušenie Aukcie, prípadne na iné obmedzenie Užívateľa.
 2. Úspešná aukcia je závazná pre všetky zúčastnené strany.

Registrácia domén a súvisiace služby

 1. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť menných serverov uvedených v požiadavke užívateľa, ani za ich nastavenie.
 2. Poskytovateľ vybavuje zmeny v nastaveniach menných serverov podľa požiadavok užívateľa ich propagáciou do príslušného doménového záznamu periodicky, raz za hodinu.

Zodpovednosť za škodu

 1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušovanie vlastníckych práv iných osôb. Zodpovednosť za výber názvu domény znáša v plnom rozsahu užívateľ a to aj v prípade, ak je doména zaregistrovaná na zástupný kontakt poskytovateľa.
 2. V prípade porušenia vlastníckych práv iných osôb je užívateľ povinný doménu bezodkladne previesť na svoje meno, alebo inú osobu. V opačnom prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo naložiť s doménou tak, aby sa vyhol súdnemu sporu a finančnej či majetkovej ujme a to prevodom domény na poškodenú osobu, prevodom domény na inú osobu, alebo vykonaním iných opatrení na zabránenie škode.
 3. V prípade súdneho sporu, alebo iných škôd spôsobených registráciou nevhodného názvu domény je užívateľ povinný Poskytovateľovi bezodkladne nahradiť všetky náklady a škody, prípadne ušlý zisk, ak poskytovateľ preukáže takú skutočnosť.
 4. Poskytovanie služieb spojených s registráciou domén sa riadi Pravidlami poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK správcu národnej domény, spoločnosti SK-NIC a.s.

Zabezpečené transakcie (Escrow)

 1. Poskytovateľ umožní Užívateľom prevádzať zabezpečené transakcie a to tak, že sa na transakcii podieľa ako neutrálna tretia strana.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť za doménu na účet Poskytovateľa v prípade, že sa stal právoplatným víťazom doménovej aukcie, jeho ponuka bola akceptovaná predávajúcim (Ponuka/protiponuka), alebo súhlasil s cenou uvedenou v Obchode (Pevná cena).
 3. Poskytovateľ vystaví faktúru v mene Predávajúceho a Kupujúceho na sumu podľa konečnej ceny predmetnej domény, zníženú o províziu (10%).
 4. Poskytovateľ vystaví oddelenú faktúru Predávajúcemu, na sumu zodpovedajúcu provízii vo výške 10% z celkovej sumy transakcie.
 5. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby boli finančné prostriedky v plnej výške pripísané na účet sprostredkovateľa najneskôr do 7 pracovných dní od kúpy domény.
 6. Poskytovateľ upozorní predávajúceho do 48 hodín od prijatia finančných prostriedkov na túto skutočnosť. Zároveň budú Predávajúcemu zaslané informácie o Kupujúcom, potrebné pre prevod domény.
 7. Po oznámení prijatia finančných prostriedkov je Predávajúci povinný do 7 kalendárnych dní previesť doménu na Kupujúceho podľa údajov, ktoré mu boli doručené.
 8. Po úspešnom prevode domény Poskytovateľ poukáže konečnú sumu za predmetnú doménu na účet predávajúceho, zníženú o províziu (10%).
 9. V prípade, že predávajúci doménu neprevedie v stanovenej lehote, má kupujúci právo od obchodu odstúpiť.
 10. Kupujúci má právo po dohode s Poskytovateľom predĺžiť lehotu na prevod domény pre Predávajúceho.
 11. V prípade, že k prevodu domény nedošlo a to či už v riadnej alebo predĺženej lehote, finančné prostriedky budú vrátené v plnej výške, znížené o manipulačný poplatok (0.5%, min. 2Eur), na bankový účet, z ktorého bola platba odoslaná.
 12. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet Kupujúceho alebo Predávajúceho v prípade neplnenia povinnosti vyplývajúcich z vyššie uvedených podmienok.
Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Ak ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali, môžete nám poslať svoju otázku a my sa Vám pokúsime čo najskôr odpovedať.