Všeobecné obchodné podmienky

1. Definícia pojmov

 1. Službou informačnej spoločnosti (ďalej len „odchyt domén“)  sa rozumie služba poskytovaná za úhradu, na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti v podobe odchytu domény na internetovom portáli prostredníctvom webovej aplikácie dostupnej na adrese https://aftermarket.sk (ďalej len „portál“), prevádzkovanej poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti.
 2. Poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti (ďalej len „poskytovateľ služieb“) je obchodná spoločnosť Fuel Factory s.r.o., so sídlom na ul. Tajovského 6644/52, 080 05 Prešov 5, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 31903/P.
 3. Príjemcom služieb informačnej spoločnosti (ďalej len „príjemca služieb“) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby odchytu domén takým spôsobom, že v príslušnom „obchode“ (prihodením v aukcii, vytvorením ponuky, súhlasom s pevnou cenou) a zároveň vytvorením najvyššej ponuky v „aukcii“ v období jej platnosti, v závislosti od „formátu obchodu.
 4. Portálom sa rozumie internetová stránka na adrese https://aftermarket.sk, prevádzkovaná poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti, kde prostredníctvom webovej aplikácie dochádza k realizácii jednotlivých úkonov príjemcom služieb informačnej spoločnosti.

2. Úvodné ustanovenia

 1. Predmetom Všeobecných obchodných podmienok (ďalej ako „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností poskytovateľa služieb a príjemcu služieb. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o prevode domény uzatvorenej medzi poskytovateľom služby ako prevodcom a príjemcom služby ako nadobúdateľom.. 
 2. Objednaním odchytu domén príjemca služieb potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.
 3. Tieto VOP sa vzťahujú na každý odchyt domény poskytnutý poskytovateľom služby. 
 4. Ak by bolo akékoľvek ustanovenie všeobecných podmienok neplatné alebo zrušené, ostatné ustanovenia zostanú v platnosti a neplatné alebo zrušené ustanovenie týchto všeobecných podmienok bude nahradené platným ustanovením, podľa ktorého sa zohľadní účel a rozsah neplatného alebo zrušeného ustanovenia.
 5. Akékoľvek odchýlky od týchto všeobecných obchodných podmienok sú platné, iba ak sú výslovne písomne dohodnuté.

3. Odchyt domény

 1. Objednávka Odchytu domény vzniká objednaním si služby prostredníctvom kliknutia na tlačidlo „Odchytiť“ pri vybranej doméne v zozname expirovaných domén, ktorý je zverejnený poskytovateľom služieb na portáli v sekcii Expirované domény. Na objednávky vytvorené iným ako uvedeným spôsobom poskytovateľ služieb nemusí prihliadať.
 2. Odchyt domény je záväzný, príjemca služieb sa pridaním domény na odchyt zaväzuje po úspešnom odchyte uhradiť poskytovateľovi služieb cenu odchytu podľa platného cenníka, ktorý je zverejnený poskytovateľom služieb na portáli.
 3. V prípade viacerých záujemcov o odchyt jednej a tej istej domény, sa postupuje podľa bodu 4. Aukcie.
 4. Odchyt domény môže užívateľ kedykoľvek do dňa odchytu zrušiť v sekcii mu prístupnej s názvom Moje odchyty.
 5. Maximálny počet domén na odchyt je pre nových príjemcov služieb, teda tých, ktorí doposiaľ u poskytovateľa služieb nevyužili službu odchyt domény stanovený na 2 domény.
  Príjemcovia služieb, ktorí v minulosti už využili službu odchyt domén poskytovanú poskytovateľom služieb a svoju objednávku v období splatnosti uhradili v plnom rozsahu majú možnosť odchytu 10 domén.
 6. Odchyt domény nie je garantovaný poskytovateľom služby a nezaručuje jeho úspešnosť.
 7. Registráciu domény prevádza poskytovateľ služby pri odchyte na vlastný SK-NIC identifikátor (FUEL-0002).

4. Aukcia

 1. Ak dôjde k objednávke služby odchyt domény jednej a tej istej viacerými príjemcami služieb, doména bude po odchyte vydražená v neverejnej aukcii.
 2. Neverejná aukcia trvá zväčša 3 dni. Zúčastniť sa jej môžu len príjemcovia služby, ktorí si objednali službu Odchyt predmetnej domény.

5. Prevod domény

 1. Po ukončení aukcie (v prípade jediného záujemcu ihneď po odchyte objednanej domény) je Odchyt domény automaticky pridaný ako nová položka do aktuálnej objednávky užívateľa. Túto položku po úspešnom odchytení predmetnej domény nie je možné odstrániť a objednávka musí byť uhradená do 7 dní od odchytu, resp. ukončenia aukcie.
 2. Objednávku odchytenej domény je potrebné dokončiť a zaplatiť najneskôr do 7 dní odo dňa odchytu.
 3. Po zaplatení faktúry príjemcom služby, poskytovateľ služby prevedie vlastnícke právo k predmetnej (odchytenej) doméne na príjemcu služby. Faktúra – daňový doklad bude zároveň prístupná v detailoch objednávky pod účtom príjemcu služby.
 4. Predmetom záväzku podľa čl. 5 bod V. týchto VOP je povinnosť prevodcu (poskytovateľa služieb) previesť na nadobúdateľa (príjemcu služieb) všetky svoje práva a povinnosti viažuce sa k registrácii, správe a držbe predmetnej domény.
 5. Prevodom domén sa rozumie zmena identifikátora kontraktu prevodcu na identifikátor kontraktu nadobúdateľa prípadne iná obdobná skutočnosť majúca za následok prevod všetkých práv k doméne na nadobúdateľa.
 6. Registračný poplatok na jeden rok je zahrnutý v cene odchytu domény.

6. Registrácia domén a súvisiace služby

 1. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za funkčnosť menných serverov uvedených v požiadavke príjemcu služieb, ani za ich nastavenie.
 2. Poskytovateľ služieb vybavuje zmeny v nastaveniach menných serverov podľa požiadaviek  príjemcu služieb, ich propagáciou do príslušného doménového záznamu periodicky, raz za hodinu.

7. Zodpovednosť za škodu

 1. Zodpovednosť za výber názvu domény znáša v plnom rozsahu príjemca služieb. V prípade súdneho sporu, alebo iných vzniknutých škôd spôsobených registráciou nevhodného názvu domény je príjemca služieb povinný poskytovateľovi služieb bezodkladne nahradiť všetky náklady a vzniknuté škody, vrátane ušlého zisku.
 2. Poskytovanie služieb spojených s registráciou domén sa riadi Pravidlami poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK správcu národnej domény, spoločnosti SK-NIC a. s.

8. Právna úprava

 1. Tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky v zmysle Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a Smernicou 2000/31/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)
 2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi poskytovateľom služieb (prevodcom) a príjemcom služieb (nadobúdateľom) sa spravujú ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník v platnom znení).

publikované pred 8 rokmi / naposledy upravené pred 4 rokmi

Potrebujete poradiť?
Ak ste nenašli informácie, ktoré ste hľadali, pošlite nám svoju otázku na support@aftermarket.sk